Palm Thai Restaurant
75 Main Street, Madison, NJ 07940
Tel : 973-845-2963